Nyheder

Kom godt i gang med gas-sæsonen

24 marts 2017

Forår er lig med udeliv. Madlavningen rykker også udenfor og her spiller gasgrillen en vigtig rolle. I dag griller folk ikke kun ved særlige lejligheder eller i weekenden. I dag vil man også have den stemning, grillen giver, i hverdagen. Og her er gasgrillen nemmere. Med en gasgrill trykker man bare på en knap, og så er man i gang – og man får stadig hyggen. 

En gasgrill er også bedre for miljøet end en kulgrill. Det skyldes primært to ting: En gasgrill er mere effektiv, fordi den kan reguleres efter behov - hvorimod kul tit brænder længe efter grilning. Den anden faktor er, at en gasgrill ikke kræver optændingsblokke.

Det er også i forårsmånederne, at det er ekstra vigtigt at tage hånd om ukrudtet i haven, så det er til at styre resten af sæsonen. Heldigvis ved de fleste danskere, at det er skidt for drikkevandet, hvis vi bruger sprøjtemidler til ukrudtet, og derfor bruger mange i stedet en gasukrudtsbrænder.

Læs mere

Ny aftale om udvikling af Nordsøen

23 marts 2017

Aftalen understøtter, at der de kommende år vil blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvinding i Nordsøen, blandt andet ved en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene. Investeringerne giver mulighed for indtægter til statskassen på op til 26 mia. kr. frem mod 2042 samt sikrer fastholdelse og udvikling af de mange arbejdspladser, der knytter sig til olie- og gassektoren.

”Det har været afgørende for regeringen, at vi med den ny Nordsø-aftale sikrer at vi får fornyet infrastrukturen og hentet de resterende ressourcer i Nordsøen op,” siger finansminister Kristian Jensen og fortsætter:

”Der er brug for omfattende investeringer – bl.a. i genopbygningen af Tyra-platformen – og derfor har vi valgt midlertidigt at sænke skatten, så det bliver attraktivt for private firmaer at fortsætte olie- og gasudvindingen i fuldt omfang de kommende år. Alternativet er, at staten går glip af potentielle milliardindtægter, og at industrien risikerer at skulle nedlægge lokale arbejdspladser.”

For at fremme investeringer i olieudvinding i Nordsøen sænkes skatten på olie- og gasudvinding i et vindue fra 2017-2025. Aftalen sikrer dog også, at hvis olieprisen stiger, som staten forventer, så starter en tilbagebetaling af skatterabatten. Staten baserer sine forventninger til olieprisen på bl.a. prognoser fra det Internationale Energiagentur IEA.

Regeringen har samtidig indgået aftale med DUC om en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene. DUC vil endvidere bakke op om en række initiativer, der skal forbedre tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen. Dette vil gøre det mere attraktivt at udvikle mindre oliefund.

”Det er i Danmarks interesse at fortsætte olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi opretholder vores forsyningssikkerhed og uafhængighed af energi fra ustabile egne af verden. Regeringen har sat et ambitiøst mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, og at mindst 50 pct. af vores energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Det kræver store investeringer i de kommende årtier. Og her vil indtægterne fra Nordsøen være et vigtigt bidrag. Set med mine energi- og klimapolitiske briller er aftalen fornuftig,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den politiske aftale finansieres ved at afskaffe forskudsmoms-ordningen, samt ved at indføre udbyttebetaling for Vækstfonden og Eksportkreditfonden.

”Med aftalen baner vi vejen for de nødvendige investeringer i Nordsøen, så vi fremadrettet kan indvinde Danmarks olie og gas-ressourcer. Samtidig styrker vi aktiviteterne omkring søgning efter nye olie- og gasforekomster. Aftalen betyder dermed, at vi også fremover har mulighed for at få væsentlige indtægter fra Nordsøen til gavn for hele samfundet, og at vi er med til at fastholde og skabe lokale arbejdspladser og understøtte vækst i hele Danmark,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Fakta:

Aftalerne indeholder følgende elementer:

 1. DUC vil gennemføre en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene i Nordsøen
 2. Genopbygningen vil muliggøre udvinding af forventet 129 mio. tønder olie
 3. Tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen forbedres
 4. Der etableres en pulje på 100 mio. kr. til grønne initiativer i relation til olie og gasindvinding
 5. Der indføres et investeringsvindue fra 2017-2025, hvor rammebetingelserne for investering i Nordsøen midlertidigt forbedres. Dette indebærer: Kulbrintefradraget hæves over en seksårig periode fra 5 pct. årligt til 6,5 procent årligt
 6. Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 procent.
 7. Fradragstidspunktet for de to ovennævnte fradrag ændres, fra tidspunktet hvor investeringerne tages i brug, til betalingstidspunktet.
 8. Aftalen sikrer, at hvis oliepriserne stiger til mindst 75$ pr tønde, som staten forventer, så skal selskaberne starte med at betale skatterabatten tilbage.Den midlertidige skatterabat medfører et mindreprovenu for staten. Dette finansieres af følgende initiativer på erhvervsområdet: Indførelse af udbytte fra Vækstfonden og Eksportkreditfonden og Afskaffelse af forskudsmomsordningen

For at fremme investeringer i olieudvinding i Nordsøen sænkes skatten på olie- og gasudvinding i et vindue fra 2017-2025. Aftalen sikrer dog også, at hvis olieprisen stiger, som staten forventer, så starter en tilbagebetaling af skatterabatten. Staten baserer sine forventninger til olieprisen på bl.a. prognoser fra det Internationale Energiagentur IEA.

Regeringen har samtidig indgået aftale med DUC om en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene. DUC vil endvidere bakke op om en række initiativer, der skal forbedre tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen. Dette vil gøre det mere attraktivt at udvikle mindre oliefund.

”Det er i Danmarks interesse at fortsætte olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi opretholder vores forsyningssikkerhed og uafhængighed af energi fra ustabile egne af verden. Regeringen har sat et ambitiøst mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, og at mindst 50 pct. af vores energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Det kræver store investeringer i de kommende årtier. Og her vil indtægterne fra Nordsøen være et vigtigt bidrag. Set med mine energi- og klimapolitiske briller er aftalen fornuftig,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den politiske aftale finansieres ved at afskaffe forskudsmoms-ordningen, samt ved at indføre udbyttebetaling for Vækstfonden og Eksportkreditfonden.

”Med aftalen baner vi vejen for de nødvendige investeringer i Nordsøen, så vi fremadrettet kan indvinde Danmarks olie og gas-ressourcer. Samtidig styrker vi aktiviteterne omkring søgning efter nye olie- og gasforekomster. Aftalen betyder dermed, at vi også fremover har mulighed for at få væsentlige indtægter fra Nordsøen til gavn for hele samfundet, og at vi er med til at fastholde og skabe lokale arbejdspladser og understøtte vækst i hele Danmark,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Fakta:

Aftalerne indeholder følgende elementer:

 1. DUC vil gennemføre en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene i Nordsøen
 2. Genopbygningen vil muliggøre udvinding af forventet 129 mio. tønder olie
 3. Tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen forbedres
 4. Der etableres en pulje på 100 mio. kr. til grønne initiativer i relation til olie og gasindvinding
 5. Der indføres et investeringsvindue fra 2017-2025, hvor rammebetingelserne for investering i Nordsøen midlertidigt forbedres. Dette indebærer: Kulbrintefradraget hæves over en seksårig periode fra 5 pct. årligt til 6,5 procent årligt
 6. Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 procent.
 7. Fradragstidspunktet for de to ovennævnte fradrag ændres, fra tidspunktet hvor investeringerne tages i brug, til betalingstidspunktet.
 8. Aftalen sikrer, at hvis oliepriserne stiger til mindst 75$ pr tønde, som staten forventer, så skal selskaberne starte med at betale skatterabatten tilbage.Den midlertidige skatterabat medfører et mindreprovenu for staten. Dette finansieres af følgende initiativer på erhvervsområdet: Indførelse af udbytte fra Vækstfonden og Eksportkreditfonden og Afskaffelse af forskudsmomsordningen
Læs mere

Tænk på vandet når ukrudtet skal bekæmpes!

22 marts 2017

Den 22. marts er det Verdens Vanddag. Det er en FN-temadag, og formålet er blandt andet at øge fokus på at beskytte grundvand og drikkevand.

I Danmark er vi så heldige, at vi bare kan åbne for hanen og slukke tørsten med et glas vand. Men sprøjtemidler er en trussel mod drikkevandet. Det gælder både, hvis de benyttes i de private haver og de større offentlige arealer. Her kan der bruges gas-ukrudtsbrændere i stedet for sprøjtemidler og gøres noget godt for grundvand og drikkevand.

Ukrudtsbrændere til offentlige arealer

Til offentlige arealer anvendes ukrudtsbrændere i vidt omfang allerede i stedet for sprøjtemidler. Der er forskellige typer ukrudtsbrændere alt efter behov til for eksempel fortove, vejkanter, parker, kirkegårdsstier, grus, asfalt, fliser, og i overgangene mellem græs og belægning.

Læs mere

Hvorfor falder benzinpris ikke lige så meget som oliepris?

21 marts 2017

Et af de spørgsmåll, vi ofte får er, hvorfor prisen på benzin og diesel ikke falder ligeså meget som prisen på olie?

Mange går tilsyneladende ud fra, at de to priser bør følge hinanden helt parallelt.

Men her glemmer man de afgifter, der er lagt på brændstofferne.

Afgifterne består af en energiafgift og en CO2- afgift. De to afgifter er i modsætning til moms faste, uanset nettoprisen på brændstoffet. I dag udgør afgifterne uden moms lidt over 40 procent af listeprisen.

Læs mere

Danmarks største miljøgenopretning er afsluttet

18 marts 2017I kølvandet på energikriserne i 1970'erne blev der op til 1990 lukket tusindvis af danske benzinstationer, og der var behov for at få ryddet op på de gamle benzingrunde. 

Men hvem havde ansvaret - den sidste ejer af stationen, olieselskabet eller måske offentligheden? Det kunne føre til mange lange retssager, før et eventuelt ansvar kunne placeres og oprensningen sættes i gang.

På den baggrund indgik brancheorganisationen Energi- og olieforum en aftale om oprydning med miljømyndighederne, der hvilede på frivillighed. Sådan blev Oliebranchens Miljøpulje skabt.

Nu er arbejdet slut efter 23 år. 9.820 tidligere benzingrunde er undersøgt. Af dem var 3.438 forurenede. Forureningen blev fjernet, så den ikke kan true grundvandet. Rundetårn kunne fyldes op 600 gange med det jord, der er gravet op.

- Miljøpuljen har løst en vigtig samfundsopgave med at rense forurenede grunde, der kunne true vores drikkevand. De danske jordforureninger er en omfattende og langsigtet opgave at håndtere, og det koster mange penge. Derfor er jeg glad for, at oliebranchen valgte at tage ansvar for oprydningen af benzingrundene, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for næsten 8 mia. kr. i butikkerne

45%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter