Det mener EOF

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

Nyt VE-direktiv kan give mindre vedvarende energi i transporten

07 december 2017Den danske regering har en målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050. For at nå det mål er det nødvendigt, at alle sektorer omlægger til vedvarende energi (VE). Det gælder også transportsektoren, hvor flydende biobrændstoffer i dag står for 90 procent af al VE.

På EU-niveau sætter VE-direktivet med et mål på 10 procent rammerne for VE i transporten frem til 2020. VE-direktivet har blandt andet skabt rammerne for den danske biobrændstoflov, der sikrer iblanding af 5,75 procent biobrændstoffer i benzin og diesel. Dette tal forventes at stige til ca. 8 procent for at nå VE-direktivets krav om 10 procent VE i transporten i 2020. Resten kommer især fra el-tog.

Netop nu forhandler EU-medlemslandene imidlertid om et nyt direktiv for perioden 2021-2030. Desværre ser det i forhandlingsudkastet ud til, at ambitionerne sænkes markant, så vi faktisk risikerer at få mindre og ikke mere VE i transporten frem mod 2030 - på trods af et mål om at hæve andelen fra ti procent til 12 procent. Det skyldes, at VE-el fra jernbanen kan ganges med faktor 2,5 og fra elbiler med faktor fem, når målet gøres op. Dermed vil medlemslandene ifølge selv de mest konservative fremskrivninger forholdsvis let nå målet, uden at det fører til mere VE eller mindre CO2 i den virkelige verden. Faktisk risikerer vi, at medlemslandene neddrosler ambitionerne, fordi allerede eksisterende el-tog sammen med de elbiler, der kommer frem mod 2030, vil overimplementere målet i VE-direktivet med de medregnede faktorer.
Læs mere

EU’s CO2-pærevælling

30 november 2017

”VE-direktiv”, ”Brændstofkvalitetsdirektiv”, ”Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer”, ”Forordning om CO2-krav til nye personbiler og lette køretøjer”. Man kunne blive ved. Der kommer mange gode tanker og initiativer fra EU-systemet i forhold til CO2. Problemet er, at de ofte udmøntes i overlappende direktiver og forordninger, der spænder ben for hinandens målsætninger. Det skader troværdigheden bag beslutningerne og risikerer at svække opbakningen fra de forbrugere, virksomheder og brancher, der skal tilpasse sig de mange ændrede EU-regler og -love.  

Det er et overordnet mål for en række direktiver og forordninger at mindske CO2-udledningen i den ikke-kvotebelagte sektor (populært biler, bønder og boliger) med 30 procent i 2030. Transportens bidrag skal blandt andet sikres med energieffektiviseringer og integration af vedvarende energi. Skrappere krav til bilproducenterne har allerede medført, at nye biler i dag kører længere på literen og udleder langt færre partikler, NOx og CO2 end for bare få år siden. Derfor er det også naturligt, at de nuværende krav skærpes yderligere frem mod 2030.

Problemet er, at den anvendte metode alene ser på CO2-udledning fra selve forbrændingen. Det betyder, at elbiler uanset vægt, størrelse og effektivitet vurderes som CO2-neutrale, mens biler, der kører på 100 procent biobrændstoffer eller biogas, opgøres til at udlede samme CO2-mængde, som hvis de havde kørt på 100 procent fossil energi. Dermed begrænser forordningen i praksis teknologier, som opfylder dens egentlige formål – at mindske CO2-udledningen fra transporten.

Det betyder ikke, at EU-kommissionen ikke må fremme hybrid- og elbiler. Men stil i stedet krav om energieffektivitet i form af km/energienhed! Dette ville også fremme elbiler, men ville samtidig være teknologineutralt.

Læs mere

WEO: Grøn omstilling af transporten kræver stor satsning på biobrændstoffer

15 november 2017Tirsdag udkom Det Internationale Energiagentur med sin årlige World Energy Outlook (WEU). Her kortlægges verdens energiforbrug og prognoser for udviklingen frem mod 2040.
 

WEO 2017 understøtter de mange forudsigelser om, at især elektrificering vil være en vigtig driver for verdens energisystemer i årene fremover, samt at vind- og ikke mindst solenergi vil levere stadig mere vedvarende energi til energisystemet. Samtidig viser prognoserne dog, at CO2-reduktionerne i transporten vil gå langsommere end håbet. Elbiler i persontransporten vil ganske vist opleve en betydelig vækst de næste årtier, men forventes alligevel kun at stå for omkring 20 procent af verdens bilflåde i 2040. Samtidig vil vi se en betydelig vækst i tung transport og flyrejser, hvor elektrificering ikke står ligefor.

WEO understreger derfor vigtigheden af, at det internationale samfund ser på løsninger af transportens CO2-udfordringer ud over elektrificering. I den forbindelse spiller biobrændstoffer en betydelig rolle. I det som betegnes ”New Policies”-scenariet, som indeholder nødvendige initiativer for at nå Parisaftalen, forudsættes en stigning i verdens biobrændstofforbrug på over 140 procent frem mod 2040. Og på trods af en vækst i elbiler forudsætter IEA, at biobrændstoffer skal levere over 80 procent af den vedvarende energi i transporten. Dette vil medføre en voldsomt stigende efterspørgsel over hele verden.

Læs mere

Vækstpakke kan sætte skub i dansk produktion af avancerede biobrændstoffer

13 november 2017Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i weekenden (den 11-12. november) en aftale om erhvervs- og vækstinitiativer – den såkaldte ”Vækstpakke”.

Aftalen indeholder en række lettelser for erhvervslivet og borgerne. Det EOF dog især hæfter sig ved er, at der med aftalen afsættes en pulje til ”fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer”. Konkret afsættes der 20 mio. kr. om året i 7 år til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Den nærmere udmøntning forventes på plads i første halvdel af 2018.

Bæredygtige biobrændstoffer er helt afgørende for at vi når målsætningerne for CO2-reduktioner i 2030. Det har adskillige rapporter peget på. Samtidig lægger EU-kommissionen op til mere ambitiøse iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer. Derfor vil det give rigtig god mening, at Danmark som moderne landbrugsland går foran med produktion af biobrændstoffer baseret på restprodukter fra bl.a. landbruget.

Læs mere

Det gode norske eksempel?

31 oktober 2017Norge fremhæves ofte som ”det gode eksempel”, når det gælder grøn omstilling af transporten. Det skyldes det store fokus på især elbiler. Salget af el- og plugin-hybridbiler i Norge nærmer sig da også imponerende 50 procent af nybilssalget.
  

Skal man tro mange medier og organisationer, bliver der nærmest ikke solgt benzin og diesel i Norge mere, men kun elbiler. Men her kan vi oplyse, at på trods af det stigende elbilsalg var der i 2016 også en stigning i antallet af biler med forbrændingsmotor. Samtidig steg benzin og dieselsalget med 2,1 procent fra 2015 til 2016. Kun i årene omkring finanskrisen var der et lille fald i Norges brug af benzin og diesel. 

En del af stigningen skyldes den tunge transport, men det kan alligevel overraske, at elbilerne ikke i højere grad slår igennem ift. benzin og diesel på trods af afgifts- og momsfritagelse, busbanekørsel, gratis færgeoverfart og fri parkering. Årsagen er formentlig, at elbiler ofte er de norske familiers anden eller tredje bil, hvilket ikke er overraskende, da incitamenterne især retter sig mod pendlerne. Dette giver naturligvis en effekt i det lokale bymiljø, men da der ofte er tale om relativt korte pendlerture, som måske endda tidligere blev foretaget med kollektiv transport, er klimaeffekten begrænset. Da en stor del af elbilernes CO2-belastning samtidig ligger i produktionen af batteriet forstærkes denne problematik yderligere.

Læs mere