Det mener EOF

PDF | 

Her kan du læse EOFs kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offenlige debat.

.

IEA og Energifonden: Biobrændstoffer er nødvendige – men hvor er den politiske opbakning?

31 maj 2017I maj kom oppositionen med sit første fælles udspil – en klimaplan for en potentiel ny regering. Transportområdet var desværre reduceret til alene at omhandle el: ”I et nyt flertal vil vi gennemføre en mere langsigtet strategi for udrulning af elbiler i Danmark. Ligeledes er der brug for, at en stor del af vores busser bliver el-busser”.

I udgangspunktet er det naturligvis positivt med en langsigtet strategi for den grønne omstilling af transporten. Det er dog problematisk, at politikerne allerede nu udpeger en vinder-teknologi. Elbiler- og busser bliver en vigtig del af fremtidens transportsystem. Men samtidig med, at elbilteknologien bliver bedre og mere konkurrencedygtig på pris og komfort, er det nødvendigt, at også de øvrige energiteknologier videreudvikles. For en ting er sikkert: Vi når ikke i mål med én teknologi alene.
Læs mere

Grøn Roadmap viser biobrændstoffers nødvendighed for den grønne omstilling

22 maj 2017

Biobrændstoffer er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling af transporten. Det understreges endnu engang i en ny roadmap udarbejdet af Ea Energianalyse for Energifonden. Analysen viser, at selv med de mest ambitiøse prognoser for indfasning af el og biogas i transporten, når vi ikke de overordnede CO2-reduktionsmål for 2030 uden en massiv satsning på bæredygtige biobrændstoffer. Ifølge analysen vil biobrændstoffer stå for mere end 10 procent af vejtransportens energi i 2030. 

Ea Energianalyse tager afsæt i en forudsætning om, at transporten skal levere sin andel af EU’s CO2-reduktionsmål på 30 procent i den ikke-kvotebelagte sektor i 2030 i forhold til 1990. Metodisk tages der udgangspunkt i, at el og biogas skal levere det maksimalt mulige af, hvad der er realistisk, og at biobrændstoffer herefter skal levere den resterende manko. Det er en fornuftig tilgang, som også blev anvendt i Energifondens danske roadmap fra efteråret 2015. Den væsentligste forskel fra dengang er, at el- og plug-in hybridbiler nu forventes at udgøre halvdelen af nybilsalget i EU i 2030. Det er et af de mest radikale elbilscenarier, der indtil nu er fremført. Til sammenligning siger Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017, at elbiler i Danmark vil udgøre 16 procent af nybilsalget i 2030.

Læs mere

Energikommission med lidt for langt lys på

28 april 2017

Hvordan sikrer vi bedst den grønne omstilling af transporten? Det spørgsmål blev endnu engang aktualiseret i april med den politiske aftale om at udskyde elbilafgifterne til 2019 og offentliggørelsen af Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik.

I sine anbefalinger lægger Energikommissionen op til en mere international, markedsbaseret og teknologineutral dansk energipolitik. Desværre er den selv inkonsistent i anvendelsen af disse principper. Mens Energikommissionen kommer godt rundt om el-, gas- og fjernvarmesektoren, er løsningen i transportsektoren reduceret til elbiler. Det skyldes, at elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi. 

Energikommissionen skriver ganske vist i rapporten, at teknologiudviklingen forventes at billiggøre elbiler så meget de kommende år, at en ”stor tidlig indsats ikke vil være omkostningseffektiv”. Men denne pointe afspejler hverken resten af rapporten eller debatten i forbindelse med offentliggørelsen.
Læs mere

Energikommissionen mangler svar på transporten

24 april 2017

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde, og i dag overdrog formand Niels B. Christiansen kommissionens rapport til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Energikommissionens anbefalinger kan ses her

Energi- og olieforum finder det positivt, at Energikommissionen i sine anbefalinger lægger op til et mere internationalt, markedsbaseret og teknologineutralt fokus i dansk energipolitik. 

Anbefalingerne er dog karakteriseret ved en udbredt systemtilgang, hvor løsningsforslagene som hovedformål skal understøtte el-, gas- og fjernvarmesystemet. Transporten behandles derfor kun delvist, og primært fordi elbiler ses som en systemunderstøttende foranstaltning, der skal sikre fleksibilitet i el-nettet i forhold til den fluktuerende vind- og solenergi.

Læs mere

Hvorfor er den grønne omstilling af vejtransporten så vanskelig?

18 april 2017Hvorfor kan vi ikke bare erstatte den fossile energi i transporten med vedvarende energikilder? Vi har jo masser af vindmøllestrøm, og elbilerne kører allerede på vejene. Samtidig er biogas en mulig erstatning for diesel i den tunge transport.

Når den grønne omstilling af transporten ikke sker af sig selv og hurtigere, end den gør, skyldes det for det første, at de nye teknologier endnu ikke lever op til de krav, som brugerne stiller ift. pris og komfort. For det andet skyldes det, at de tekniske løsninger og infrastrukturen, som skal understøtte de nye teknologier, mangler den fleksibilitet og effektivitet, som det nuværende system leverer. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, kræver det løsninger, som er mindst på niveau, med dem vi har i dag.
Læs mere