Velkommen til Oliebranchens Miljøpulje

Om Oliebranchens Miljøpulje

Oprensning af tidligere tankstationer

Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en frivillig ordning, etableret i samarbejde mellem myndighederne og energi- og olieforum i 1992. Ordningens formål er, at forestå undersøgelser og oprensning af de ca. 9.800 grunde, hvorfra der tidligere har været solgt benzin.

Aftalen blev underskrevet den 21.december 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner, samt Miljøstyrelsen.

Samtidig havde de 9 selskaber der i 1992 solgte benzin i Danmark indgået en aftale om finansiering af Oliebranchens Miljøpulje med 5 øre pr. liter solgt benzin (i dag bruges 1 øre/liter solgt benzin). Denne aftale er godkendt af konkurrencestyrelsen og af EU i slutningen af 1994.

På nuværende tidspunkt (2013) er OM's opgaver på de tidligere benzinsalgssteder ved at være færdiggjort. De sidste grunde blev tilmeldt i 2005 og de sidste opgravninger af forurenet jord blev afsluttet i 2011. På ca. 30 grunde pågår der stadig afsluttende kontrolmålinger af grundvand m.v. - denne opgave forventes færdiggjort frem mod 2015.

Oprensning af olieskader fra private villaolietanke

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning til dækning af oliekunders forsikringspligt efter lov om forurenet jord, § 48 og § 49. Loven medførte en pligt til at være forsikret mod forurening ved evt. olieudslip fra private olietanke.

Olieselskaberne så det som en naturlig del af deres service overfor kunderne, også at tilbyde denne forsikring som en del af olieleveringen.

Efterfølgende har OM indgået en aftale med Topdanmark angående det praktiske oprensningsarbejde. Aftalen er indgået, fordi OM er kendt for på landsbasis at gennemføre rationelle oprensninger og en ensartet sagsbehandling.